Butterflies

Apodemia multiplaga
Narrow-winged Metalmark
Riodininae - Metalmarks