Butterflies

Apodemia nais chisosensis
Chisos Nais Metalmark
Riodininae - Metalmarks