Butterflies

Appias drusilla
Florida White
Pierinae - Whites